โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา

วิทยากร : นายธนชาติ ววิฒันภูติ

วันที่อบรมหลักสูตร : 3 สิงหาคม 2561 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


รายละเอียดหัวข้ออบรม
หลักสูตร ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค ๔.๐ สำหรับนักศึกษา
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา

หัวข้ออบรม

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนอบรม

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

แนะนำและทำความรู้จัก Microsoft Office 365 สำหรับภาคการศึกษา
เรียนรู้และศึกษาวิธีการนำ Microsoft Office 365 ซึ่งเป็น Platform ในการทำงานและการเรียนการสอนชั้นนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและทำความรู้จักเบื้องต้นกับระบบ

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ประสิทธิภาพด้วย Office 365
เรียนรู้เครื่องมือบน Microsoft Office 365 ได้แก่ Outlook, Yammer, Office Online and OneDrive for Business ในการใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

Break

๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วย Microsoft Sway เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Microsoft Sway ในการสร้างบทนำเสนอแบบเล่าเรื่อง หรือ Story-Telling Presentation

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ทำความรู้จัก LinkedIn สำหรับเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานแห่งอนาคต
ทำความรู้จักเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนทำงาน LinkedIn เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเก็บประวัติของตนเองเพื่อใช้เมื่อจบการศึกษา

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบฟอร์มสมัยใหม่ด้วย Microsoft Forms
เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบลงทะเบียนและแบบทดสอบผ่านเครื่องมือ Microsoft Forms

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย Microsoft Teams
ทำความรู้จัก Microsoft Teams เครื่องมือในการสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กรและมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยทำให้การทำงานร่วมกันและการประชุมเข้าสู่โลกดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

Break

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.

ทำความรู้จัก Office Apps บนอุปกรณ์พกพา ทำงานทุกที่ ทุกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
เรียนรู้บทเรียนทั้งวันที่ผ่านมาผ่านการใช้งาน Mobile App ของ Microsoft บนอุปกรณ์พกพา

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

อัพเดทเรื่องเทรนด์ของโลกดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัย
โลกมีการเปลี่ยนไปมากเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น session นี้จะเป็นการมาอัพเดทแนวโน้มของโลกสมัยใหม่ให้น้องๆได้ทราบและเตรียมตัวก่อนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สรุป และถาม-ตอบข้อสงสัย