โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

วันที่อบรมหลักสูตร : 26 มิถุนายน 2561 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


รายละเอียดหัวข้ออบรม

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 

           ระบบบริการจัดการเครือข่าย (Network Management System) เป็นการดูแล และจัดการทรัพยากรในเครือข่ายหนึ่ง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการดูแลปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนำมาตัดสินใจต่อการจัดการเครือข่าย มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ยกตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งาน มักจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ระบบ และแพร่ระบาดบนเครือข่าย นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมิให้ผู้อื่นเข้ามาเปิดใช้งาน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นการป้องกันความปลอดภัย ซึ่งก็มีหลายวีธีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
 

เนื้อหาประกอบด้วย

          1. การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายแบบ Cloud

          2. Network Forensics

          3. Network Security

          4. ภัยคุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

          5. การใช้งาน Software Anti Virus และโปรแกรมในการตรวจสอบ Virus ในปัจจุบัน

 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง

          อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่