โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar

วิทยากร : นายมารุต เปี่ยมเกตุ และนางสาวพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09.00-16.00 ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


Dspace คืออะไร

        - Dspace เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง HP (Hewlett Packard) และ MIT Library (Massachuesetts Institut Of Technology Libraries)

       - ระบบนี้สามารถที่จะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ตัวอักษร ภาพ วิดิโอ เสียง และข้อมูล โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล Metadata

        - ระบบจัดทำดัชนีในการค้นหา (Index) ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Web Browser ได้ทั้งแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต

        - ระบบนี้จะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพื่อในการจัดการบริหารข้อมูลในปริมาณมากฯ ได้อย่างเป็นระบบ
 

Google Scholar คืออะไร

          Google Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากส านักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดใน โลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ คุณลักษณะของ Google Scholar
              - ค้นหา แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากจุดที่สะดวกจุดเดียว
              - ค้นหา บทความ บทคัดย่อ และการอ้างอิง
              - ค้นหา ตำแหน่ง ของบทความฉบับสมบูรณ์จากทั่วทั้งห้องสมุดของคุณหรือบนเว็บ
              -  เรียนรู้เกี่ยวกับบทความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยสาขาใดๆ บทความมีการจัดอันดับอย่างไร

        Google Scholar มุ่งมั่นที่จะจำแนกบทความแบบนักวิจัย โดยวัดน้ำหนักจากข้อความทั้งหมดของแต่ ละบทความ, ผู้เขียน, สิ่งตีพิมพ์ที่บทความนั้นปรากฏ และความถี่ที่มีการอ้างอิงบทความนั้นในงานเขียนทาง วิชาการอื่น ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะปรากฏบนหน้าแรกเสมอ

Google Scholar Citations
       Google Scholar Citations จะช่วยให้ผู้เขียนสามารถติดตามการอ้างอิงมายังบทความของตนเองได้ อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบว่าใครกำลังอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์ของเราบ้าง สร้างกราฟการอ้างอิงตลอด ช่วงเวลาที่ผ่านมา และคำนวณสถิติการอ้างอิงต่างๆ คุณยังสามารถเผยแพร่โปรไฟล์ของคุณต่อสาธารณะ เพื่อให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Scholar เมื่อผู้อื่นค้นหาชื่อของเรา เช่น “KIATANANTHA LOUNKAEW”

        คุณลักษณะที่ดีที่สุดคือ สามารถตั้งค่าและดูแลจัดการได้ง่าย แม้ว่าเราจะเขียนบทความไว้หลายร้อย เรื่อง หรือแม้ว่าจะมีการแบ่งปันชื่อของเราไว้ในแหล่งวิชาการหลายแห่ง ก็สามารถเพิ่มกลุ่มที่มีบทความที่ เกี่ยวข้องกันโดยด าเนินการได้พร้อมๆ กันหลายบทความ และจำนวนสถิติการอ้างอิงของบทความจะได้รับการ คำนวณใหม่และอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ Google Scholar พบการอ้างอิงใหม่มายังผลงานในเว็บของเรา เรา ยังสามารถเลือกให้มีการอัปเดตรายชื่อบทความโดยอัตโนมัติ หรือเลือกที่จะตรวจสอบการอัปเดตด้วยตนเองได้ เช่นกัน หรือทำการอัปเดตบทความของเราได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ