โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

จัดอบรมในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
3 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
4 นาย บุญแทน ฤทธิไตรภพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
5 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
6 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สละสิทธิ
7 นาย บัณฑิต นันทะเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
8 นาย นพดล ชลอธรรม บุคลากรภาครัฐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
9 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
10 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
11 นาย ประธาน คำจินะ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
12 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ยืนยัน
13 นาย เสฐียรพงษ์ ยอดนิล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นาย อำพล กองเขียว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
15 นาย ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง สพม.13 ลงทะเบียนอบรม
16 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
18 นาง นิตยา สงวนงาม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
19 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
20 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
21 นาย อาทิตย์ แก้วถาวร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนอบรม
22 นาย ประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาย อดีต ถิรจรุงสกุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ลงทะเบียนอบรม
24 นาย วรการ จารุภุมมิก บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
25 นาง อารีรัตน์ เดชาวุฒิ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัดแม่แกดน้อย ลงทะเบียนอบรม
26 นาย บรรจง ปิยศทิพย์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
27 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง สละสิทธิ
28 นางสาว ศิริวรรณ พลเศษ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงทะเบียนอบรม
29 นาย พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงทะเบียนอบรม
30 นาย มงคลชัย ภิรมย์ บุคลากรภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
31 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
32 นาย มงคลชัย อินโถ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
33 นาย สุทธิชัย สวัสดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
34 นาย ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
35 นาย ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงทะเบียนอบรม
36 นาย อธิกร สงวนศรี บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
37 นาย พัฒน์ เลิศทัศนีย์ บุคลากรภาครัฐ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม