โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Android Programming ขั้นพื้นฐาน

จัดอบรมในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
3 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
4 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
5 นาย บุญแทน ฤทธิไตรภพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
6 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ลงทะเบียนอบรม
7 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
8 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
9 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
10 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
11 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
12 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ลงทะเบียนอบรม
13 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
14 นาย ประธาน คำจินะ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
15 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ลงทะเบียนอบรม
16 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
17 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
18 นาย นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลย์ ลงทะเบียนอบรม
19 นาย เสฐียรพงษ์ ยอดนิล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
20 นาย อำพล กองเขียว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
21 นาย สารัตถ์ ขัตติยะ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
22 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
23 นาย ปรีชา คันธะด้วง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ลงทะเบียนอบรม
24 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
25 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
26 นางสาว วันเพ็ญ จันทรมณี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
27 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
28 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
29 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
30 นาย ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
31 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
32 นางสาว นางสาวอทิตยา คำภีระ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนอบรม
33 นางสาว นางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนอบรม