โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : PHP using MySQL Database for Web Development

จัดอบรมในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
3 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
5 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
6 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
7 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สละสิทธิ
8 นางสาว พรรษา ชายน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
9 นางสาว วาริสา แก้วถา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ลงทะเบียนอบรม
10 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
11 นาย ปุณณวิช ยุระวงศ์ บุคลากรภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา31 ลงทะเบียนอบรม
12 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
13 นาย ธีระ พร้อมเพรียง บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงทะเบียนอบรม
14 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
15 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
16 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
17 นางสาว อรกมล สุวรรณประเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
18 นาย ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงทะเบียนอบรม
19 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
20 นางสาว รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
21 นาง ณัฐฌาน สุพล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นาง ทรวงชนก รักษ์เจริญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาย ธนานันต์ ไม้เกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
25 นางสาว สุรดา ปฐวีวิจิตร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
26 นาย วิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
27 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
28 นาย ศตวรรษ แซ่ย่าง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ยืนยัน
30 นางสาว จิตราภรณ์ ชัยมณี บุคลากรภาครัฐ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ลงทะเบียนอบรม
31 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
32 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
33 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน