โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC

จัดอบรมในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว พรรษา ชายน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลงทะเบียนอบรม
2 นางสาว วาริสา แก้วถา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ลงทะเบียนอบรม
3 นางสาว ฉัตรวดี ไวโย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมชลประทาน ลงทะเบียนอบรม
4 นางสาว สุพัตรา แซ่จาง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง ลงทะเบียนอบรม
5 นาย มัฆวัต พงศ์มัฆวาน บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
6 นาง วัชราภรณ์ ใจเมคา บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
7 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
8 นางสาว สิรินารถ เมฆวรวุฒิ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
9 นางสาว สิรินารถ เมฆวรวุฒิ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
10 นาง ณัชชา เตจะโสด บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลงทะเบียนอบรม
11 นางสาว ดลหทัย อินทร์จันทร์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลงทะเบียนอบรม
12 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
13 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ลงทะเบียนอบรม
14 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
15 นางสาว รุ่งทิวา กิตติยังกุล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
16 นาง ณัฐฌาน สุพล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
17 นาง พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
18 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
19 นาย วรพล ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
20 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
21 นางสาว สาธิยา ยิ่งโยชน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ลงทะเบียนอบรม
22 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
23 นาย ปณวรรต เล้าคำ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม
24 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ฯ ลงทะเบียนอบรม
25 นาย สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ลงทะเบียนอบรม
26 นาง รัชฎาพร พันธ์ทวี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
27 นางสาว ณุวีร์ เกตุแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
28 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
29 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
30 นาย ประภาส สุภาษี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลงทะเบียนอบรม
31 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลงทะเบียนอบรม
32 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลงทะเบียนอบรม
33 นาง พาโชค สงค์ศิริ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลงทะเบียนอบรม
34 นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม