โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

จัดอบรมในวันที่ 21-23 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย สุทัศนื เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
2 นาง สุรีนาฎ มะโนลา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
3 นาย ธนโชติ บัวเกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
4 นาย กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนอบรม
5 นางสาว พัชรีญา กันทะมูล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ไอโฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยืนยัน
6 นาง นาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์ บุคลากรภาครัฐ ร.ร.บ้านแม่หล่าย สพป .แพร่ เขต1 ยืนยัน
7 นาย จิรเวทย์ รักชาติ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นาง พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยืนยัน
9 นาง บุณยากร อมรมนตรี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.ชม.3 ลงทะเบียนอบรม
10 นาย ธนนท์ เหล็กชาย บุคลากรภาครัฐ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สละสิทธิ
11 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ลงทะเบียนอบรม
13 นางสาว จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
14 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
15 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
16 นาย วีระชัย ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตนเอง ยืนยัน
17 นาย มูฮำหมัด เจะอาแว บุคลากรภาครัฐ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
18 รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
19 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ลงทะเบียนอบรม
20 นาย ทรงพล กันแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3 ยืนยัน
21 นางสาว ณัชชา แลสันกลาง บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
22 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
23 นาย วรพล ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
24 นาย กุลชาติ ปัญญาดี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
25 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
26 นาย ภราดร พิมลวิชยากิจ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลงทะเบียนอบรม
27 นาง รัชฎาพร พันธุ์ทวี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
28 นาง อรัญญา เวียนทอง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย กองพล ทิมเสน บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
31 นางสาว สุกัญญา แก้ววรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
32 นาง กฤษณา ใจคำมา บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ยืนยัน
33 นาง อัญชลี ธรรมขันธ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ยืนยัน
34 นางสาว พรรณนิภา ดวงใย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน