โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop

จัดอบรมในวันที่ 7-9 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
3 นาย สุทัศน์ เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นางสาว รัชฎาภรณ์ มูลมาก บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
5 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
6 นาง สุรีนาฎ มะโนลา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
7 นางสาว สุพัตรา แซ่จาง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง ยืนยัน
8 นาย ธนโชติ บัวเกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสะงวีสุโขทัย ยืนยัน
10 นางสาว พรรษา ชายน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
11 นางสาว วาริสา แก้วถา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
12 นาย ธนายุทธ ลาวพันธ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
13 นางสาว นริศรา ไชยมงคล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
14 นาย สิรภพ ละหานแก้ว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
15 นาย ประภากร สมุทรเขต บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
16 นาง สุวลักษณ์ อ้วนอาด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจก. ยืนยัน
17 นางสาว ฉัตรวดี ไวโย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมชลประทาน ยืนยัน
18 นาง พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยืนยัน
19 นาง บุณยากร อมรมนตรี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.ชม.3 ยืนยัน
20 นาง ณัชชา เตจะโสด บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
21 นางสาว ดลหทัย อินทร์จันทร์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
22 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
24 นางสาว จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยืนยัน
25 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
26 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
27 นาย วีระชัย ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนตัว ยืนยัน
28 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
29 นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธุ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
30 นาย นายวีระศักดิ์ สายกุณา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
31 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญ อิมปอร์ตเอ๊กซปอร์ต ยืนยัน
32 นาง กฤษณา ใจคำมา บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ยืนยัน