โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database

จัดอบรมในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ภรัญยู ใจบำรุง บุคลากรภาครัฐ มาร.ล้านนา ลงทะเบียนอบรม
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
4 นางสาว ธนพร เหลืองคำ บุคลากรภาครัฐ สำนักชลประทาน ลงทะเบียนอบรม
5 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
6 นาย โยธิน ดวงมาลา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
7 นาง ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
8 นางสาว วรรณา เกิดลาภ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
9 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
10 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
11 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
12 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
13 นางสาว จิตราภรณ์ ชัยมณี บุคลากรภาครัฐ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
14 นางสาว ชลกาญจน์ กันธะวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
15 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
16 นาย ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ฯ ลงทะเบียนอบรม
17 นาง ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
18 นางสาว ชิดสมัย อุ่นม่อน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
19 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ลงทะเบียนอบรม
20 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม
21 นาย ศักดา โสภา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัทโซดิแอคแอร์คาเทอร์ริ่ง ลงทะเบียนอบรม
22 นาย พุทธมน สุวรรณอาสน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
23 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
24 นาง ชวาลี ภิรารักษ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
25 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
26 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
27 นางสาว ณัฐฤทัย จันต๊ะตึง บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าศาลา ลงทะเบียนอบรม
28 นางสาว จุฑามาศ แก้วโห้ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าศาลา ลงทะเบียนอบรม
29 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
30 นาย สามารถ ไคร้จักร์ บุคลากรภาครัฐ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงทะเบียนอบรม
31 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
32 นางสาว มนัญชา วงศ์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนอบรม