โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Fundamentals Microsoft Excel 2013

จัดอบรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง สุณี ไชยวงษ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
4 นางสาว ธนพร เหลืองคำ บุคลากรภาครัฐ สำนักชลประทาน ลงทะเบียนอบรม
5 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
6 นาย โยธิน ดวงมาลา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
7 นาย ภรัญยู ใจบำรุง บุคลากรภาครัฐ มทร.ล้านนา ลงทะเบียนอบรม
8 นาง ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
9 นาย นิรันดร อารินทร์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
10 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
11 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
12 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
13 นางสาว อโนชา แสงอ้าย บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
14 นางสาว รุ่งทิวา เต็มแว่น บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
15 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
16 นาย วีระศักดิ์ สายกุณา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
17 นาง วลัยพร ทองหยอด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
18 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
19 นางสาว ณัฐนันท์ โสภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
20 นาง ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
21 นาย เจษฎา ตาดี บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
22 นาย ธนชัย แสงเขียว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
23 นาย ธนากร อนนท์สมิง บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงทะเบียนอบรม
24 นางสาว ภัทราวดี เจริญพร บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงทะเบียนอบรม
25 นางสาว รัชฎาภรณ์ มูลมาก บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
26 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
27 นาง ชวาลี ภิรารักษ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
28 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
29 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
30 นางสาว วนิดา เจียมรักษา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
31 นางสาว นันท์นภัส ศรีไชยวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนอบรม
32 นางสาว จันทนา พรมเสน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนอบรม
33 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
34 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
35 นางสาว ชลกาญจน์ กันธะวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม