โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย

จัดอบรมในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
2 นาย เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
3 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
4 นางสาว สุดารัตน์ แสงแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
5 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
6 นางสาว กุลยา อุปพงษ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงทะเบียนอบรม
7 นางสาว อัศนีย์ ณ น่าน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
8 นางสาว ฑัตษภร ศรีสุข บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
9 นาย พิเชษฐ์ ศิริรตนไพศาลกุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
10 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ลงทะเบียนอบรม
11 นางสาว วีรพร สุพจน์ธรรมจารี บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
12 นาย ทวี ชัยพิมลผลิน บุคลากรภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
13 นาย วีรพันธ์ แก้วรัตน์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
14 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
15 นาย อัศนัย ธุรวติกุล บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
16 นาย สรณ โภชนจันทร์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
17 นาง ปรารถนา มินเสน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
18 นาย วีร์ พวงเพิกศึก บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
19 นางสาว ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
20 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
21 นาย วรมรรณ นามวงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
22 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
23 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
24 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
25 นาง กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
26 นางสาว พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
27 นาง สุวลักษณ์ อ้วนสอาด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจด ลงทะเบียนอบรม
28 นาย จิรเวทย์ รักชาติ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
29 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
30 นางสาว นิชธิมา บุญเฉลียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
31 นางสาว บังอร ฉัตรรุ่งเรือง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
32 นางสาว พรวีนัส บุญมากาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม