โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

จัดอบรมในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย สัญฌา พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนอบรม
2 นาง ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนอบรม
3 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
4 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
5 นาย เจษฏา มูลมาวัน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สวนสุนนันทา ลงทะเบียนอบรม
6 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
7 นางสาว กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
8 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
9 วลัยพร สุพรรณ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจก. ลงทะเบียนอบรม
10 นางสาว ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
11 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
12 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
13 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
14 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
15 นาง จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
16 นางสาว ทิวาวัลย์ ต๊ะการ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
17 นาย นพณัฐ วรรณภีร์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงทะเบียนอบรม
18 นาย ชัยทัศน์ เกียรติยากุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
19 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
20 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ลงทะเบียนอบรม
21 นาง กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
22 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
23 นางสาว ณัฐนรี ทาวรรณ์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
24 กิตติ ศรีจันทร์มาก บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
25 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ลงทะเบียนอบรม
26 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
27 นาย ฉัตรมงคล ชื่นธีระวงศ์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
28 นาย พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ลงทะเบียนอบรม
29 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม
30 นางสาว รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
31 นาง เกษรา ปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
32 นาย สุปีติ กุลจันทร์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงทะเบียนอบรม
33 นาย นายวสุ ไวยศรีหา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนอบรม