โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการอาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการ
5928

รองผู้อำนวยการดร. กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อำนวยการ

นายมารุต เปี่ยมเกตุ
รองผู้อำนวยการ
5939

หัวหน้าสำนักงานนางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
5903

นายธีระพงษ์ ใจคำมา
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5937

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายวิทูร อุ่นแสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

นายอานนท์ มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศนายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

นายกุลชาติ ปัญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5929

นายชลิต โปธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์นายปิยะพงษ์ หินเกย
นักวิชาการศึกษา
5925

นายจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5926

หน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5924

หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5934

นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5934

หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

หน่วยการเรียนการสอนทางไกลนายกฤษณ์ ขาวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5938

หน่วยออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา
นักวิชาการศึกษา
5934