โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสอบถามผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสำรวจความต้องการ

1. แบบสำรวจความต้องการของผู้มาใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. แบบสำรวจความต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศ  

3. แบบสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4. แบบสำรวจความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ

5. แบบสำรวจความต้องการในการให้บริการห้องปฏิบัติการและห้องประชุม

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ  

3. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ

5. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องปฏิบัติการและห้องประชุม