โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสอบถามผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสำรวจความต้องการ

1. แบบสำรวจความต้องการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. แบบสำรวจความต้องการบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

3. แบบสำรวจความต้องการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

4. แบบสำรวจความต้องการบริการจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ

5. แบบสำรวจความต้องการบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และห้องประชุม

6. แบบสำรวจความต้องการบริการด้าน e-Learning

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

1. แบบประเมินความพึงพอใจบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. แบบประเมินความพึงพอใจบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

3. แบบประเมินความพึงพอใจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

4. แบบประเมินความพึงพอใจบริการจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ

5. แบบประเมินความพึงพอใจบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และห้องประชุม

6. แบบประเมินความพึงพอใจบริการด้าน e-Learning

 

แบบประเมินความพึงพอใจอบรม

1. แบบประเมินความพึงพอใจอบรม