โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)


หัวข้อบรม :iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 6-7 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


        รายละเอียดหัวข้ออบรม iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน (2 days - 8 sessions)
 

Session 1 (9.00 - 10.20) day 1
    - History and introduction
    - iOS architecture, versions
    - iOS programming resources
 

Session 2 (10.30 - 11.50) day 1
    - Tools and XCode
    - Installing tools, software and emulator
    - Project configuration and environment
    - First iOS App
              - UIViewController, UITextField, UIButton, UILabel and other passive UIs etc.
              - IBOutlet, IBAction
              - Storyboard
              - Segue
              - Example
 

Session 3 (13.00 - 14.20) day 1
    - OOP
    - Swift and Objective-C
              - Class, instance, method
              - Syntax, if else, for loop
 

Session 4 (14.30 - 15.50) day 1
    - UINavigationViewController
    - UITabbarViewController
    - Playing around with UIViewController and basic UIs
    - Workshop
 

Session 5 (9.00 - 10.20) day 2
    - NSDictionary, NSArray, Array
    - Protocal
    - Delegate
    - Completion handler
    - UITableView
 

Session 6 (10.30 - 11.50) day 2
    - Custom UITableView
    - Custom UICollectionView
    - Camera
    - MapView
 

Session 7 (13.00 - 14.20) day 2
    - MVC
    - iOS support multiple screens, image system
    - Constraint and Autolayout
 

Session 8 (14.30 - 15.50) day 2
    - JSON
    - parsing JSON to NSDictionary
    - Workshop

 

หมายเหตุ
      - ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้วบ้าง เช่น เคยเขียนภาษา C, C++, PHP, Basic, Java หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
      - ผู้เรียนในคอร์ส iOS จำเป็นจะต้องเตรียม เครื่อง Mac เช่น MacbookAir, MacbookPro มาด้วย
      - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียน ผู้เรียนอาจจะ download และ ติดตั้งโปรแกรม ดังต่อไปนี้ไว้รอ (หรือ อาจจะมาลงวันที่เรียนก็ได้ การอบรมจะสอนเรื่องการลงโปรแกรมด้วย)
      - Xcode สามารถ download ได้ฟรีจาก Mac AppStore ได้เลย

วิทยากรโดย :  คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ  Software Engineer EVERFID Ordinary Partnership (Thailand)