โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)


หัวข้อบรม :Android Programming ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 16-18 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


                หัวข้ออบรม iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
 

Session 1 (9.00 - 10.20) day 1
     - History and introduction
     - Android architecture, versions, API levels, SDK
     - Android programming resources

Session 2 (10.30 - 11.50) day 1
     - Tools, Android Studio, SDK, Java
     - Installing tools, software and emulator
     - Android Studio
     - Project configuration
     - Manifest

Session 3 (13.00 - 14.20) day 1
     - TextView, Button, EditText and other passive UIs etc.
     - Layout, XML, Values
     - Activity
     - Example

Session 4 (14.30 - 15.50) day 1
     - Intent
     - Example: phone call, open URL, open Google Map, open camera

Session 5 (9.00 - 10.20) day 2
     - Introduction to OOP
     - Introduction to Java
     - Class, Instance, Method

Session 6 (10.30 - 11.50) day 2
     - Java - workshop

Session 7 (13.00 - 14.20) day 2
     - MVC
     - Drawable
     - Android support multiple screens

Session 8 (14.30 - 15.50) day 2
     - Intent
     - Activity, lifecycle
     - Fragment, lifecycle
     - Animation
     - XML Layout

Session 9 (9.00 - 10.20) day 3
     - ListView
     - Array
     - JSON
     - Adapter

Session 10 (10.30 - 11.50) day 3
     - Custom ListView

Session 11 (13.00 - 14.20) day 3
     - Parsing JSON data to model

Session 12 (14.30 - 15.50) day 3
     - Multiple Activities and Fragments
 

 

วิทยากรโดย : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ  (Software Engineer EVERFID Ordinary Partnership (Thailand))