โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)


หัวข้อบรม :PHP using MySQL Database for Web Development

วิทยากร : อาจารย์พงศ์ตะวัน แสงสว่าง

วันที่อบรมหลักสูตร : 29-31 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


                         หัวข้ออบรมหลักสูตร PHP & Database Application

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
       1. PHP using MySQL Database for Web Development I
       2. PHP using MySQL Database for Web Development II
 

Day 1:

 1. แนะนำเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา PHP Application
  (Apache, PHP, MySQL/MariaDB, Text Editor, Google Chrome)
 2. การตั้งค่าเครื่องมือเบื้องต้น (ติดตั้ง Chrome Extension และ แก้ไขไฟล์ php.ini)
 3. การใช้งาน UI-Framework ในการพัฒนา PHP Application (Bootstrap + Font Awesome)
 4. Workshop (Responsive Design by Bootstrap)
 5. ทำความเข้าใจในหลักการทำงานของ Client – Server และ PHP Interpreter
 6. รู้จักกับภาษา PHP และวิธีการใช้ PHP Tag
 7. การใช้ตัวแปรในภาษา PHP และคำสั่งที่ใช้แสดงผล
 8. การใช้ Comment ในโปรแกรม
 9. ตัวดำเนินการในภาษา PHP
 10. การกำหนดเงื่อนไขและการทำซ้ำ
 11. ตัวแปรชนิด Array
 12. การจัดการกับวันที่และเวลา
 13. POST GET SESSION และ COOKIE
 14. Workshop (PHP กับ FORM)

Day 2:

 1. รู้จักกับ MySQL/MariaDB
 2. การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อบริหารจัดการ MySQL/MariaDB (สร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การกำหนดสิทธิ์)
 3. ทบทวนพื้นฐานคำสั่ง SQL (INSERT UPDATE DELETE SELECT)
 4. การใช้งาน PHP กับฐานข้อมูล
 5. การบันทึก/แก้ไขข้อมูลผ่าน Form
 6. การเรียกข้อมูลออกมาแสดงผล
 7. การลบข้อมูล
 8. Workshop (ระบบฐานข้อมูลสมาชิก)
 9. การใช้งานเครื่องมือ Rich Text Editor (CKEditor)
 10. การนำข้อมูลจาก Rich Text Editor เข้าไปเก็บในฐานข้อมูล
 11. Workshop (ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร)
 12. การเขียนโปรแกรมเพื่ออัพโหลดไฟล์
 13. Workshop (ระบบจัดการ Picture Gallery)

Day 3:

 1. การทำงานของระบบ Email
 2. การเขียนโปรแกรมเพื่อส่ง Email
 3. Workshop (ระบบส่งจดหมาย Mailing List)
 4. PHP กับ SQL Injection
 5. การเขียนโค้ดให้ปลอดภัยจาก SQL Injection
 6. Hash Function และการเก็บรหัสผ่านในฐานข้อมูล
 7. Assignment Project ให้ออกแบบและเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ (เลือกมา 1 โปรแกรม)
 1. ระบบร้านค้าออนไลน์ ** ไม่ต้องทำระบบตะกร้าสินค้า เอาแค่ส่วน Catalog + จัดการหลังร้าน
 2. ระบบเว็บบอร์ด ** ให้จัดกลุ่มของกระทู้ได้ด้วย