โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)


หัวข้อบรม :การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop

วิทยากร : คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 7-9 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


รายละเอียดหัวข้ออบรม

วันที่ 1

Adobe Photoshop
ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
          - ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
          - Concept การรีทัชภาพ
          - ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
Interface
          - หน้าต่างโปรแกรม
          - การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์ภาพ
          - การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
          - การใช้คำสั่ง Save for Web
          - การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
          - การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
การจัดการสีภาพ
          - ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
          - ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
          - การจัดการโหมดสีภาพ
          - การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
การปรับขนาดภาพ
          - คำสั่ง Image size
          - คำสั่ง Canvas size
          - Crop tool
การเลือกพื้นที่
          - Marquee tool
          - Lasso tool , Polygon Lasso tool
          - Quick Selection tool , Magic ward tool
          - การยกเลิก Selection
การจัดการ Layer
          - ทำความเข้าใจ Layer
          - การสร้าง และ ลบ Layer
          - การปรับ Opacity
          - การใช้ Blend mode  : Multiply , Screen , Overlay
การพิมพ์ข้อความ Text
          - ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
          - การติดตั้ง Font
          - การพิมพ์ข้อความ
          - การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
          - การแก้ไข Character , Paragraph
การใช้ Shape , Path
          - การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
          - การแก้ไขรูปทรง Shape
การรีทัชภาพ Retouching
          - Stamp tool
          - Healing Brush tool
          - Patch tool
          - Dodge tool
          - Burn tool
          - Spong tool

วันที่ 2

Workshop Photoshop
    - การรวมภาพแบบต่างๆ
    - การตัดต่อภาพ
    - การแปะโลโก้สินค้า
    - การปรับสีภาพแบบต่างๆ
    - การสร้าง Banner
    - การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
    - การเพิ่ม Effect ภาพ
    - เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
 

Adobe Illustrator CC
ความรู้เบื้องต้น Graphic Design
    - อธิบายภาพรวมของกราฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม Ps ,  Ai , Id
    - ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก
Interface
    - หน้าต่างโปรแกรม
    - การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์
    - คำสั่งการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น New , Open , Close
    - คำสั่ง Save ไฟล์แบบต่าง ๆ Ai , PDF , ภาพ Bitmap
    - การใช้ Adobe Bridge (new cc2015)
การวาดรูปทรงต่าง
    - เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
    - การแก้ไขวัตถุ เช่น ขนาด สี
    - การใช้ Key เสริม และลูกเล่นต่างๆ
    - การปรับมุมต่างๆ Corner (new cc2015)
การวาดลายเส้นอิสร
    - การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
    - การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 

วันที่ 3 

การแก้ไขวัตถุต่างๆ
    - Selection tool , Direct tool
    - Group , isolate selection
    - Transfrom ปรับขนาดวัตถุ
    - Pathfinder รวม/ตัด วัตถุ
    - Align  จัดระเบียบวัตถุ
การลงสีแบบต่างๆ
    - การลงสี Fill , Stroke
    - การผสมสีใหม่ Color
    - การใช้ Swatch
การลงสีไล่เฉด Gradient
    - การลงสี Gradient

วิทยากรโดย

         คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)