โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)


หัวข้อบรม :การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

วิทยากร : คุณกฤษณ์ ขาวศรี

วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน


            รายละเอียดหัวข้ออบรม

1. ทำความรู้จักกับโปรกรม Adobe Premiere
2. เริ่มขั้นตอนการนำข้อมูลเขาสู่โปรแกรม
3. เริ่มตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง
4. ขั้นตอนการนำไฟล์ออก
5. การนำไฟล์ที่ได้ ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ