โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ

วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


          รายละเอียดหัวข้ออบรม : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database 
 

ดาวน์โหลด ไฟล์อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database 

1. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Management)
         - การจัดเรียงข้อมูล
         - การจัดมุมมอง (customer view)
         - การกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ (Filter)
         - การค้นหาแบบอัตโนมัติ
         - การกำหนดชื่อกลุ่มเซลล์
         - การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
2. การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation)
         - การเตือนความผิดพลาด
         - การตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูล
3. การใช้ฟังก์ชันช่วยในการค านวณ
         - ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ ได้แก่ ฟังก์ชัน IF, ฟังก์ชัน AND, ฟังก์ชัน OR, ฟังก์ชัน NOT
         - ฟังก์ชันทางสถิติ ได้แก่ ฟังก์ชัน COUNT, ฟังก์ชัน COUNTA, ฟังก์ชัน COUNTIF, ฟังก์ชัน COUNTIFS
         - ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟังก์ชัน SUMIF, ฟังก์ชัน SUMIFS, ฟังก์ชัน AVERAGEIF, ฟังก์ชัน
AVERAGEIFS
         - ฟังก์ชันสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ฟังก์ชัน FIND, ฟังก์ชัน INDEX, ฟังก์ชัน VLOOKUP, ฟังก์ชัน INDIRECT,
ฟังก์ชัน ADDRESS
         - ฟังก์ชันที่ใช้ค านวณวันและเวลา ได้แก่ ฟังก์ชัน DATE, ฟังก์ชัน DATEVALUE
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
         - คำสั่งค้นหาเป้าหมาย (Goal Seek)
         - การกำหนดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver
         - การสร้างตารางข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อตัวแปรเปลี่ยนไป (Data Table)
         - การสร้างรายงานของสถานการณ์สมมติ (Scenario)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
         - เริ่มสร้าง PivotTable
         - ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
         - การสร้าง ใช้งาน และตกแต่ง PivotChart
         - การเลือกและจัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
         - เทคนิคการหาค่าเป็นค่าเฉลี่ย %
         - เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ
         - ทดลองปรับแต่ง PivotTable ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง
         - การสร้าง PivotChart
6. การสร้างและใช้งานปุ่มควบคุมแบบต่างๆ (Controls)
         - การสร้างกล่องข้อความ (TextBox)
         - การสร้างกล่องรายการ (ListBox)
         - การสร้างกล่องข้อความแบบมีตัวเลือก (ComboBox)
         - การสร้างกล่องทำเครื่องหมาย (CheckBox)
         - การสร้างปุ่มตัวเลือก (Option Button)
         - การสร้างปุ่มคำสั่ง (Command Button)
7. การทำงานกับ Macro
         - การกำหนด Macro Security
         - สร้างมาโครเบื้องต้น
         - การแก้ไขมาโคร
         - กำหนดมาโครให้กับออบเจ็กต์ต่างๆ
         - Workshops สร้างงานด้วย Macro
8. พื้นฐานเกี่ยวกับ VBA
         - ส่วนประกอบที่สำคัญในหน้าต่างการเขียนโปรแกรม VBA
         - เขียนโปรแกรมเพื่อกำหนด Object, Properties, Method
         - Workshops สร้างงานด้วย VBA 

 

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ