โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :Fundamentals Microsoft Excel 2013

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน


           รายละเอียดหัวข้ออบรม Fundamentals Microsoft Excel 2013
 

ดาวน์โหลด ไฟล์อบรม Fundamentals Microsoft Excel 2013


1. แนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Excel
2. เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล Excel
3. เข้าใจการทำงานกับ Workbook และ worksheet
         - การสร้าง Workbook ใหม่
         - การเปิดและปิด Workbook
         - การ Save Workbook
4. การใช้งาน Worksheet
         - เรียนรู้และจัดการกับ Range, ActiveCell และการตั้งชื่อเซลล์
         - เรียนรู้และจัดการกับ Column และ Row
         - เรียนรู้การบันทึกและการแก้ไขไฟล์บน Excel
         - การใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบข้อมูลบน Worksheet
         - การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Number) และวันที่ (Date)
5. การใส่รูปภาพและกราฟิกบน Worksheet
         - การแทรกไฟล์รูปภาพและการใช้ AutoShape
         - การสร้างข้อความแบบ WordArt บน Worksheet
6. การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
         - แนะนำประเภทต่างๆ ของกราฟบน Excel
         - เริ่มต้นการสร้างกราฟแบบพื้นฐาน
         - ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
         - การจัดรูปแบบกราฟให้สวยงามด้วยสไตล์
         - การเปลี่ยนชนิดของกราฟ
7. การจัดพิมพ์ข้อมูลบน Worksheet
         - การกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์ (Page Setup)
         - การกำหนดพื้นที่ในการพิมพ์ข้อมูล
         - การกำหนดข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ
         - เทคนิคการพิมพ์หัวของ Row และหัวของ Columm
         - การสั่งพิมพ์งานทั้ง Worksheet อย่างต่อเนื่อง
8. การสร้างสูตรคำนวณ
         - การใช้เครื่องหมายและหลักการคำนวณใน Excel
         - การสร้างสูตร การลบ และแก้ไขสูตร
         - การก๊อบปี้สูตร และเทคนิคในการก๊อบปี้
9. การป้องกันเอกสาร (Protect Workbook)
         - การป้องกันเอกสารและการใช้คำสั่งควบคุมการทำงานบนกระดาษทำการ
         - การตั้งพาสเวิร์ด (Password) เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเปิดไฟล์

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ