โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น (อบรมลักษณะเป็นกลุ่มหน่วยงาน)

วิทยากร :

วันที่อบรมหลักสูตร : 26 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน