โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน

วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 28 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง


รายละเอียดหัวข้ออบรม การใช้งาน Microsoft Word 2013 เบื้องต้น

          การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)                                    
          การเปลี่ยนหน่วยวัดสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ                               
          การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง                                         
          การตั้งแท็บแบบต่างๆ                                          
          การจัดการข้อความในเอกสาร                                       
          การกำหนดหัวข้อ                                              
          การแทรกรูปภาพและจัดการรูปภาพ                                    
          การแทรกและจัดการรูปทรงอิสระ                                     
          การแทรกตารางและจัดการข้อมูลในตาราง                                  
          การแทรกแผนภูมิและแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ                                            
          การแทรกหมายเลขหน้า  
          การใส่ลายน้ำให้กับเอกสาร  
          การฝังฟอนต์ไปกับไฟล์ (กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นไม่มีฟอนต์ที่ต้องการ)    
          การตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ PDF

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
          การทำจดหมายเวียน                                                
          การทำแผ่นพับหรือโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์