โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณอานนท์ มะโนเมือง

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง


           รายละเอียดหัวข้ออบรม

1. Power Point คืออะไร
2. การเริ่มใช้งานโปรแกรม
3. การใช้เครื่องมือและลักษณะพิเศษใหม่ๆ ในการสร้าง Presentation
4. การออกแบบงานนำเสนอ Design
5. การกำหนดการเคลื่อนไหวในขณะเปลี่ยนหน้าสไลด์ (Slide Transition)
6. การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ
7. การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart
8. การสร้างไดอะแกรม SmartArt Diagram
9. การกำหนดจุดเชื่อมโยงให้กับข้อความ (Text) และวัตถุ (Object)
10. การทำงานกับอัลบั้มรูป
11. การกำหนดการนำเสนอ
12. การกำหนดค่าการปรับแต่ง VDO