โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย


หัวข้อบรม :การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


                รายละเอียดหัวข้ออบรม การใช้งาน AMOS เพื่อการวิจัย

ดาวน์โหลดข้อมูลที่ใช้ในการอบรม
            - ข้อมูลไฟล์ SPSS สำหรับทำแบบฝึกหัด
 

หัวข้ออบรมวันที่ 1

       - Fundamentals of Structural Equation Modeling (SEM)
       - Path Analysis & CFA   
       - Structural Regression Models 
 

หัวข้ออบรมวันที่  2

       - AMOS Workshop: First-Order CFA
       - AMOS Workshop: Full SEM & Exercise