โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย


หัวข้อบรม :การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย

วิทยากร : ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว

วันที่อบรมหลักสูตร : 28-29 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


                   รายละเอียดหัวข้ออบรม การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
  
             หัวข้ออบรมวันที่ 1 การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
-ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ  การวิจัยแบบต่างๆ
-รู้จักโปรแกรม SPSS เบื้องต้น
-การสร้างตัวแปรสำหรับงานวิจัย
-การบันทึกข้อมูล
-การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
-การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
       + กรณีศึกษาที่ 1 การวิจัยทางการศึกษา
       + กรณีศึกษาที่ 2 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
       + กรณีศึกษาที่ 3 การวิจัยเชิงสำรวจ

             หัวข้ออบรมวันที่ 2 การใช้โปรแกรม TARP 
- รู้จักโปรแกรม TARP เบื้องต้น
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม TARP
        + กรณีศึกษาที่ 1 การวิจัยทางการศึกษา
        + กรณีศึกษาที่ 2 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
        + กรณีศึกษาที่ 3 การวิจัยเชิงสำรวจ
-การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
        +  การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม(Content Analysis)
        +  การวิเคราะห์ความยากง่าย และอำนาจจำแนกของข้อสอบ
        +  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของแอลฟา ครอนบาค (Cronbach-Alpha Coefficient) 
        + การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson : KR)
-    การออกรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ