โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)


หัวข้อบรม :การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)

วิทยากร : คุณจรูญ บุตรแก้ว

วันที่อบรมหลักสูตร : 31 มีนาคม 2560 เวลา : 0.830-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง


                             รายละเอียดหัวข้ออบรม 

        1. บรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
        2. แนะนำการค้นหา Driver บนเว็บไซต์
        3. ฝึกติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10
        4. ฝึกติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016
        5. ฝึกค้นหาโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบฟรีบนเว็บไซต์
        6. ฝึกติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์พร้อมข้อควรระวังต่างๆ
        7. การสังเกตปัญหาที่เกิดจาก Hardware
        8. การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Hardware
        9. การป้องกันตัวเองจาก Malware ต่างๆ
        10. การแก้ไขหากติด Malware ต่างๆ