โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences)


หัวข้อบรม :Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

วิทยากร : อาจารย์ดนย์ สุวรรณแสง จั่นเจริญ Data Engineer (Data Sciences Thailand)

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


                           รายละเอียดหัวข้ออบรม

            - รู้จักกับ Big Data
            - รู้จักกับ Hadoop Ecosystem
            - หลักการการประมวลผลด้วย Hadoop และ MapReduce Paradigm
            - การนำข้อมูลเข้าสู่ Hadoop
            - "Hello World" สำหรับ Hadoop
            - รู้จักกับ Apache Spark
            - SQL-on-Hadoop ด้วย Apache Spark
            - Machine Learning ด้วย Apache Spark
            - Graph Processing ด้วย Apache Spark
            - รูปแบบในการนำ Hadoop และ Spark ไปใช้งานจริง
            - Hadoop และ Spark ในบริบทของ Data Lake & Data Science

 

               Spec เครื่องที่สำหรับการทำ workshop ต่างๆ

            - OS : Windows*, Mac, Linux 
            - RAM : อย่างน้อย 8 GB
            - CPU : Dual-core, รองรับ VT-x หรือ AMD-V
            - USB Port : สามารถใช้งานได้ **
            - Harddisk : ว่างอย่างน้อย 25GB
            - Network : สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
            - Software : VirtualBox (www.virtualbox.org)***

              พื้นฐานของผู้เข้าอบรมที่ควรมี (จะมีตัวอย่าง code ให้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดังกล่าว)

            - เคยเขียนโปรแกรมมาบ้าง (code ใน workshop มี 3 ภาษา Python, Java, และ Scala)
            - รู้จักภาษา SQL และหลักการพื้นฐาน
            - ไม่กลัวที่จะใช้ Linux และ command line ต่างๆ
 

* หากมีการติดตั้ง Hyper-V หรือ virtualization solution ของ Windows จะต้อง disable ก่อน

** ในวันอบรมจะต้อง copy ไฟล์สำหรับ workshop ผ่าน USB thumbdrive

*** สามารถ download และติดตั้งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ควรติดตั้งล่วงหน้าก่อนเข้าอบรม