โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences)


หัวข้อบรม :Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-28 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


                                   รายละเอียดหัวข้ออบรมหลักสูตร Business Analytics and Business Intelligence with Tableau

            โลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เรียกว่า “Big Data” หรือ “ข้อมูลอภิมหาศาล”  เนื่องจากข้อมูลก็จัดเป็น ส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจ และในแต่ละวันองค์กรธุรกิจของเราก็มีข้อมูลด้านการขายสินค้าและบริการเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น ข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการขององค์กร ข้อมูลการขายสินค้าและบริการ ข้อมูลการประวัติการชำระเงิน ข้อมูลหนี้เสียจากการขาดชำระเงิน  เป็นต้น จึงเกิดศาสตร์ที่เรียกว่า Business Analytics ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของข้อมูล เราจำเป็นต้องนำข้อมูลอภิมหาศาลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ (Analyze) เพื่อสนับสนุนงานขายและการบริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการนำ Business Intelligence  มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยสร้างรายงานที่ซับซ้อนโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการสร้างรายงานประกอบการตัดสินใจ 
             จากความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน Business Analytics   และ Business Intelligence  และ Visualization Analytics  มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยเป็นการพยากรณ์ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ด้านการขายและการบริการ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

               วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. ผู้อบรมสามารถเข้าใจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Business Intelligence  และ Visualization Analytics   เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ สร้างรายงานที่ซับซ้อน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Business Analytics เพื่อวางแผน และการพยากรณ์ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                         หัวข้อการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด    1. ไฟล์อบรม Business Analytics and Business Intelligence with Tableau
             2. Business Analytic.pdf

วันที่ 1    เวลา 9.00-16.00 น.  จำนวน  6 ชม.
            •Business Analytics  & Business Intelligence Framework
            •Getting Started & Interface
            •Distributing and Publishing
            •Getting Started with Data
            •Managing Metadata  & Extracts
            •Data Prep with Text and Excel Files
            •Saving and Publishing Data Sources
            •Join Types with Union 
            •Cross-database Joins
            •Connecting to Cubes


วันที่ 2   9.00-16.00 น. จำนวน 6 ชม.
            •Getting Started with Visual Analytics
            •Drill Down and Hierarchies
            •Sorting Grouping
            •Additional Ways to Group
            •Creating Sets & Working with Sets
            •Using the Filter Shelf
            •Interactive Filters
            •The Formatting Pane
            •Trend Lines & Forecasting
            •Clustering
            •Analysis with Cubes and MDX

วันที่ 3  9.00-16.00 น.  จำนวน  6 ชม.
            •Getting Started with Dashboards and Stories
            •Building a Dashboard
            •Dashboard Layouts and Formatting
            •Device Designer
            •Dashboard Interactivity Using Actions
            •Getting Started with Mapping
            •Maps in Tableau

วิทยากร
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
            Microsoft Certificate (MCPD, MCTS, MCP, MCITP, MCSD,MOS)
            Oracle Certificate (OCA, OCP)
 

หมายเหตุ ฝึกอบรมในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอด 3 วัน