โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนา EBSCO Discovery Service (จัดโดย สำนักหอสมุด 053-885909)


หัวข้อบรม :การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

วิทยากร : คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO INFORMATION SERVICES

วันที่อบรมหลักสูตร : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 09.00-12.00 ระยะเวลา : 1 วัน


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา