โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนา EBSCO Discovery Service (จัดโดย สำนักหอสมุด 053-885909)


หัวข้อบรม :การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

วิทยากร : คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO INFORMATION SERVICES

วันที่อบรมหลักสูตร : 7 กรกฎาคม 2560 เวลา : 13.00-16.00 ระยะเวลา : 1 วัน


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา