โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย


หัวข้อบรม : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์
วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา