โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 4 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

เอกสารดาวน์โหลด สำนักดิจิทัล

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบรับงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบฟอร์มส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษในการขออีเมล์มหาวิทยาลัย
การขอใช้งานบริการด้าน IT
การขอใช้ห้องต่างๆ

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาอุปสมบท
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่
ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน
สัญญาการยืมเงิน
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ขอยืมและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
ขอซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์
ขอปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. แทนกัน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ